Popis ČOV

ČOV - popis pro EO 4-20:

 

1. přítok odpadních vod
2. separátor shrabků
3. sedimentační nádrž
4. aktivační nádrž
5. dosazovací nádrž
6. přelivný žlab
7. odtokové potrubí z ČOV

 

 

 • ČOV mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací
 • ČOV je tvořena vnější válcovou nádrží z polypropylenu
 • ve vnější nádrži ČOV je vložena válcová nádrž (dosazovací nádrž) s kuželovou dolní částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • mezi dosazovací a vnější nádrží ČOV je meziprostor rozdělen stěnami na část sedimentační (mechanické čištění – sedimentační stupeň čištění) a aktivační (biologický stupeň čištění)
 • v dosazovací nádrži ČOV  je mamutka pro zajištění cirkulování kalu
 • norná stěna pro sedimentační stupeň ČOV zachycuje plovoucí nečistoty a přepážka zachycuje a  napomáhá akumulaci kalu
 • biologický stupeň ČOV je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží
 • aktivační nádrž ČOV je provzdušňována výkonným magnetickým dmychadlem a jemnobublinným elementem s pružnou membránou. Dmychadlo zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací nádrži k přečerpávání vratného kalu
 • v dosazovací nádrži ČOV se usazuje kal, který je přečerpáván mamutovým čerpadlem zpět a přes přelivný žlab odtéká vyčištěná voda z ČOV
 • dmychadlo je magnetické membránové, výrobek japonské firmy Secoh Sangyo. Zajišťuje provzdušnění odpadní vody a dostatek vzduchu pro mamutové čerpadlo
 • v prostoru sedimentační nádrže ČOV je zaústěno přítokové potrubí odpadních vod
 • k ČOV je možné objednat víko nebo plastový nástavec s víkem
 • pokud je nutný plastový nástavec (kvůli výšce nátoku) - je dodáván včetně pochůzného uzamykatelného víka z polypropylenu
 • vzhledem k variabilitě konstrukce ČOV je možno zajistit různé umístění přívodního a odpadního potrubí. Odtokové potrubí může svírat úhel 90o, 180o = přímý směr potrubí a 270o.
       1                 2                           3                         4                       5           6
 1. celkový pohled ČOV
 2. vnitřní členění ČOV
 3. osazení provzdušňovacího elementu
 1. detail osazení mamutky
 2. provdzušňovací element
 3. mamutka

 

ČOV - popis pro EO 35-125:

 

1. přítok odpadních vod
2. separátor shrabků
3. sedimentační nádrž
4. aktivační nádrž
5. dosazovací nádrž
6. přelivný žlab
7. odtokové potrubí z ČOV
 
 • ČOV mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací
 • ČOV se skládá z vnější nádrže ze stěnových prvků polypropylenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 • do vnější nádrže je instalována dosazovací nádrž s kuželovou spodní částí s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky
 • meziprostor mezi těmito nádržemi je pomocí vnitřní stěny rozdělena na aktivační část a část sedimentační
 • do sedimentační části ČOV je zaústěno nátokové potrubí
 • sedimentační stupeň pomocí norné stěny zachycuje plovoucí nečistoty, pomocí přepážky zachycuje a akumuluje kal
 • biologický stupeň čištění – aktivace se stabilizací kalu a oddělená dosazovací nádrž
 • provzdušňování v aktivační nádrži ČOV je zabezpečeno bezmazým dmychadlem a pomocí aeračních elementů s pružnou membrámou
 • vzduch z dmychadla také pohání mamutku v dosazovací nádrži ČOV
 • přelivný žlab a odtokové potrubí zajišťuje odtok vyčištěné odpadní vody
 • případný plastový nástavec je dodáván včetně pochůzného víka z polypropylenu. 

Slovníček pojmů:

Čistírna odpadních vod (ČOV)– zařízení sloužící k zachycení a likvidaci znečišťujících látek z odpadních vod. Tvoří ji zařízení:

 • 1. stupeň čištění- mechanické čištění -  zachycující hrubé znečištění a
 • 2. stupeň čištění – biologické čištění - aktivační a dosazovací nádrž
Aerátor : zařízení (mechanické) na disperzi vzduchu ve vodě v provzdušovací nádrži.
 
Aerobní biologické čištění – čištění např. odpadních vod za přítomnosti kyslíku.
 
Aktivace : biologické čištění odpadních vod oživeným kalem v nádrži za umělého provzdušování
Aktivace – převedení do činného stavu, dílčí děj nezbytný k tomu, aby v dané soustavě mohl probíhat proces, který by jinak probíhal v malé míře, nebo neprobíhal vůbec.
 
Aktivační proces při biologickém čištění – odpadní voda se smíchává s aktivovaným kalem za současného provzdušňování
 
Aktivační nádrž – uměle provzdušňovaná nádrž, kde dochází při čištění vod k aktivačnímu procesu.
 
Aktivovaný kal (živé mikroorganismy) je přiveden do odpadní vody a směs je provzdušňována.
 
Biofiltr, biologický filtr : objekt na biologické čištění odpadních vod jejich průtokem přes náplň s biologickým povlakem (blánou), využívající činnosti mikroorganismů přisedlých k náplni filtru.
 
Biologický kal – kal z biologického stupně čištění.
 
Biologické čištění vody- soubor procesů, kterými je z odpadní vody činností mikroorganismů odstraňován organický uhlík, případně sloučeniny dusíku a fosforu.
 
Dosazovací nádrž – zařízení , kde sedimentací dochází k oddělení aktivního kalu z odpadní vody, vyčištěná voda odtéká odtokovým potrubím. Kal ze spodní části dosazovací nádrže je odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do aktivační nádrže.
 
Kal – látky těžší než voda vyloučené při čištění vody.
 
Kal biologický (sekundární) : kal z biologického stupně čištění, kal oživený (aktivovaný) se vrací do aktivačního procesu (kal vracený) nebo se jako přebytečný odčerpává, kal z biofiltrů se do procesu čištění nevrací.
 
Nádrž dosazovací : usazovací nádrž na konci biologického stupně čištění, sekundární sedimentace.
 
Sedimentační nádrž (usazovací) : nádrž na gravitační separaci suspendovaných látek (kalu) z odpadní vody.
 
Proces aerobní : odstraňování organických látek z odpadní vody činností mikroorganismů za přítomnosti kyslíku.
 
Vrácený kal (mamutka přečerpává do aerační zóny) z dosazovací nádrže.
 
Splašky, splašková odpadní voda : odpadní voda z domácnosti, ze sociálních zařízení, z objektů společného stravování, z ubytování, ze zdravotnických zařízení apod.
 
Stabilizace kalu : mineralizice oživeného kalu oxidací (dlouhodobým provzdušňováním v aktivaci).
 
Sedimentace je proces usazování těžších nerozpustných součástí z kapalné směsi.
 
Účinnost čištění : poměr úbytku koncentrace znečišťující látky, dosažený čištěním, ke koncentraci dané látky před čištěním, vyjadřuje se v procentech.
 
Vyhnívání kalu : rozklad organických látek v kalu za anareobních poměrů.

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod