Funkce ČOV

  ČOV - FUNKCE pro EO 1 - 20 

 

1. Přítok odpadních vod
2. Separátor shrabků
3. Sedimentační nádrž
4. Aktivační nádrž
5. Dosazovací nádrž
6. Přelivný žlab
7. Odtokové potrubí
8. Dmychadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Splašková odpadní voda z objektu teče do ČOV přívodním potrubím přes separátor shrabků do sedimentační nádrže ČOV
 • V sedimentační nádrži ČOV pomocí norné stěny dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek
 • Předčištěná odpadní voda ze sedimentační nádrže přepadá do aktivační nádrže
 • V aktivační nádrži při intenzivním míchání a provzdušnění dochází k biologickému čištění odpadní vody mikroorganizmy ve formě tzv. aktivního kalu
 • Činností těchto mikroorganizmů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu
 • Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže
 • V dosazovací nádrži dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná od­padní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí
 • Před potrubím odtoku je přelivný žlab pro zachycení plovoucích nečistot na hladině
 • Aktivní kal sedimentující ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutkou zpět do nádrže

ČOV - funkce - pro EO 35 - 125

1. Přítok odpadních vod
2. Separátor shrabků
3. Sedimentační nádrž
4. Aktivační nádrž
5. Dosazovací nádrž
6. Přelivný žlab
7. Odtokové potrubí
8. Dmychadlo

 

 

 • ČOV je mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací
 • ČOV se skládá z vnější nádrže ze stěnových prvků polypropylenu
 • do vnější nádrže je instalována dosazovací nádrž s kuželovou spodní částí s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky
 • meziprostor mezi těmito nádržemi je pomocí vnitřní stěny rozdělena na aktivační část a část sedimentační
 • do sedimentační části ČOV je zaústěno nátokové potrubí
 • sedimentační stupeň pomocí norné stěny zachycuje plovoucí nečistoty, pomocí přepážky zachycuje a akumuluje kal
 • biologický stupeň čištění – aktivace se stabilizací kalu a oddělená dosazovací nádrž
 • provzdušňování v aktivační nádrži ČOV je zabezpečeno bezmazým dmychadlem a pomocí aeračních elementů s pružnou membrámou
 • vzduch z dmychadla také pohání mamutku v dosazovací nádrži ČOV
 • přelivný žlab a odtokové potrubí zajišťuje odtok vyčištěné odpadní vody
 • případný plastový nástavec je dodáván včetně pochůzného víka z polypropylenu.
   

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod