Objednávka

Objednáváme u Vás domovní čistírnu odpadních vod dle následující specifikace:

Typ domovní ČOV:     pro EO

Plastový nástavec včetně pochůzného víka, výšky cm.

Pozice odtokového potrubí o.

Výše hladiny podzemní vody v předpokládaném místě instalace ČOV od úrovně terénu m
Instalace ČOV do zeminy s nízkou propustností
(např. jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou): ano ne

Dále objednáváme:

Dopravu ČOV na místo montáže:

Montáž do připraveného výkopu: (místo montáže)

Uvedení ČOV do provozu: ano ne

Časová koordinace dodávky:

Doprava a montáž bude provedena současně.
Požadované činnosti budou provedeny jednotlivě.
Jiné požadované řešení

Doplňující údaje v případě objednané montáže:

Materiál přívodního potrubí:

Průměr přívodního potrubí: mm

Vzdálenost mezi předpokládaným umístěním dmychadla a vlastní ČOV: m.

Požadovaný termín realizace zakázky:

Dodávka ČOV:
Montáž ČOV:
Uvedení ČOV do provozu (aktivace):

Stanovení pozice potrubí:
Úhel odtokového potrubí se stanovuje od přítokového potrubí ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pozice odtokového potrubí při pohledu na ČOV shora a přítokovém potrubí k sobě:
Přítokové potrubí = 0 o
Odtok. potrubí v pravém úhlu doleva = 90 o
Odtok. potrubí na protější stranu = 180 o
Odtok. potrubí v pravém úhlu doprava = 270 o
V případě dodávky ČOV s montáží, za účelem přiznání snížené sazby DPH, se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo níže uvedené doklady nejpozději do 14 dnů od podpisu objednávky:
  • kopii výpisu z katastru nemovitostí, pokud objednatel tento výpis nemá, dodá kopii stavebního povolení či ohlášení stavby, z kterého je patrné, že se jedná o nový rodinný dům nebo rekonstrukci starší budovy
  • u nových RD i kopii části výkresové dokumentace, kde je uvedena podlahová plocha celého domu (včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu), obytná plocha nesmí přesáhnout 350 m2
Jedná se o: novostavbu rekonstrukci starší budovy budovu k rekreaci

Projektová dokumentace na ČOV od VZE: ANO NE

Byla vyhotovena cenová nabídka: ANO NE

Nabídku vystavil(a):

Objednatel:

*
*

Fyzická osoba:

Právnická osoba: