ČOV

Čističky pro EO 04-20 Čističky pro EO 35-125

 

 

VOLEJTE ZDARMA na naši zelenou linku 800 13 11 13 

zadejte si poptávku (adresa - stačí místo kvůli dopravě)

 

ČOV (čistírna odpadních vod) vyráběná společnosti Vodní zdroje Ekomonitor (Píšťovy, Chrudim) je mechanicko-biologická čistírna, při splnění podmínek je na ni poskytnutna nadstandartní záruka 60 měsíců.

ČOV  jsou určeny hlavně pro rodinné domy nebo rekreační objekty či větší provozovny.

 

ZÁRUČNÍ DOBA ČOV

Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim: nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní ČOV.

Při montáži prováděné kupujícím: v délce

24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních ČOV.

ČOV jsou dimenzovány na jednotku ekvivalentního obyvatele (ekvivalentní obyvatel = spotřeba 150 l/den, skutečnost - 1 obyvatel = cca 90 l/den).

 

ČOV

* jsou nenáročné na obsluhu a údržbu,
* jsou bezpečné a tiché,
* nevyvíjejí zápach a produkují minimum kalu

 

 
 

 

 

1. přítok odpadních vod
2. separátor shrabků
3. sedimentační nádrž
4. aktivační nádrž
5. dosazovací nádrž
6. přelivný žlab
7. odtokové potrubí z ČOV

ČČČOV zatěžují vaše finance co nejméně:

  • jsou dodávány za příznivou cenu,
  • mají tak vysokou účinnost čištění, že vyčištěnou vodu můžete použít i k závlahám,
  • mají nízké provozní náklady,
  • při použití k závlahám přinášejí finanční úspory

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

Aktualita

   

TRVALÝ SERVIS ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - NEZBYTNĚ NUTNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM

Domovní čistírna odpadních vod je zařízení k čištění vod z domácnosti. Do technologie čistírny natéká jak šedá voda z běžného provozu domácnosti, tj. kuchyně, koupelny, tak i splašková voda z toalet. Z tohoto složení vod vyplývá, že technologie čistíren musí být konstruována na provoz v agresivním prostředí.

Dříve byla technologie provzdušnění řešena pomocí tzv. rotujících biokontaktorů, kde bylo zařízení poháněno pomocí elektromotorů s řetězovým převodem. Tato technologie byla náročná nejen na spotřebu elektrické energie, ale i na samotný servis. V poslední době je uvedená technologie již nahrazena jemno-bublinnou aerací a dmychadly. I když došlo k zjednodušení provozu čistíren, i zde je nezbytný dohled na provoz a následný servis.

Vzhledem k tomu, že i naše společnost má zabudováno po celé republice několik stovek čistíren, vzniklo v naší firmě místo servisního pracovníka, specializujícího se na servis čistíren odpadních vod nejen z naší výroby, ale i čistíren jiných výrobců.

Někteří výrobci mylně informují své zákazníky, že provoz čistírny je bezúdržbový. Opak je pravdou, každý výrobek potřebuje pravidelnou kontrolu.

U čistírny je zapotřebí pravidelně kontrolovat její chod, tzn., zda funguje dmychadlo, které „pohání celou čistírnu“. Následně je nutné pravidelně kontrolovat stav čerpacích mamutek a kalu. To je běžný stav, který by si měl zákazník zkontrolovat sám.

Objeví-li se závada, vyjíždí náš servisní pracovník. Je prakticky schopen provést kompletní servis na místě. Pokud se vyskytla závada na dmychadle, dříve jsme ho odpojili a dali jsme náhradní. Po opravě u externího pracovníka, která trvala několik dní i kvůli času potřebnému pro odeslání a zpětné vyzvednutí, se opět dmychadlo dovezlo k zákazníkovi. Nyní již provádíme opravu dmychadla na místě, což sníží naše náklady a zákazník tuto rychlou službu oceňuje. Při servisu dojde na místě i k případnému vyčištění dalších součástek a seřízení chodu čistírny.

Servisní smlouvy jsme uzavřeli i s několika firmami, u nichž provádíme pravidelné servisní kontroly zařízení, abychom zamezili náhodnému vzniku poruchy. Díky pravidelnému servisu těmto firmám nevznikají náklady na cenově náročnou opravu dmychadla při havárii.

Vzhledem k tomu, že z průzkumu vyplývá, že cca 80 % zákazníků nečte návody k obsluze, je dostupný a spolehlivý servis velmi důležitý. Rychlá reakce z naší strany a odstranění závady na čistírně nebo čerpací šachtě, která vždy způsobí problém u rodinných domů, zvyšuje image naší firmy.

 

 

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod

 

Čistírny odpadních vod

 

Co Vám dále můžeme nabídnout:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod